October 25, 2021

พี่น้องคนไหนที่มีบัตรคนจน OK ไว้เลย จะเช็คถูกจร้า

~

Onsin Bank ให้สินเชื่อวงเงิน 50,000

~

บาท เฉพาะในกรณีที่คุณมีบัตรเสีย สมัครบัตรยากจนวงเงิน 50,000 บาท กู้เงินไม่มีเงิน

~

ช่วยเหลือได้อย่างไร มีรายละเอียดอย่างไร? Onsin Bank

~

ให้วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท ในชื่อโครงการ

~

เงินกู้ธนาคารประชาช

~

แห่งประเทศจีน

~

เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ สำหรับผู้อ่านที่ต้องการยืมเงิน เงินกู้เหล่านี้สามารถใช้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการบริโภคได้

~

แต่ต้องไม่ใช้ชำระหนี้ (รีไฟแนนซ์) หนี้ในระบบต่างๆ เฉพาะผู้อ่านเท่านั้นที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรความยากจน และธนาคารให้ยืมตามสถานการณ์หนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้แต่ละรายไม่เกิน 50,000 บาท

~

นำเงินที่ยืมมาชำระให้หมดไม่เกิน 5 ปี วงเงินกู้ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ถึง 5 ปี ไม่ต้องค้ำประกันเพราะใช้บริษัทประกันสินเชื่อ

~

ธุรกิจขนาดย่อม (TCG) ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

~

คุณสมบัติของผู้กู้ และผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สำหรับรายได้ที่แน่นอน ผู้สมัครจะต้องมี สัญชาติไทย และผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี สามารถติดต่อได้ที่ที่มีงานทำ

~

ผู้ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้จดทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1)

~

โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่สมัครขอสินเชื่อกับ

~

ธนาคาร โดยต้อง แสดงสำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้

~

เป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารผู้ค้ำประกันแสดงรายได้

~

ในสมุดคู่ฝากผู้ประกอบวิชาชีพ เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี) รูปถ่ายที่อยู่อาศัยเมื่อใช้หลักประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกัน (หลักประกันใช้บริษัท

~

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก (TCG) เป็นหลักประกันเงินกู้) อัตราคงที่ (อัตราคงที่) 1% ต่อเดือน

~

ผู้สนใจขอสินเชื่อสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1115
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

เงินเยียวยาล่าสุด เงินเข้าบัตรคนจน คนละ 5,000 บาท รีบเช็คโดยด่วน รับได้ทุกคนแน่นอน
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
VDO

~

เงินเยียวยาล่าสุด เงินเข้าบัตรคนจน คนละ 5,000 บาท

~

รีบเช็คโดยด่วน รับได้ทุกคนแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *