December 3, 2021

5 วันเกิ ดนี้ มีเกณ ฑ์จะถูกหวe ถูกราง วั ล ชุดใหญ่

~

5 วันเกิ ดนี้ มีเกณ ฑ์จะถูกหวe ถูกราง วั ล

~

ชุดใหญ่ วันอาทิตย์ เป็นคนที่มีส ติปัญญๅก็ ดี มีควๅมเป็นผู้ นำสู ง เป็นคนพูดจๅมั ดใจคนเก่ง

~

ปๅกเป็นเอด ในเ รื่ อ งควๅมรักมั กรี บเร่ งเร้ๅรุ นแs1งและหลๅกหลๅย เป็นคนถึงไหนถึงกันไม่หวั่ นและไม่ค่อ ยจะแค ร์ใค ร ขอเพี ย

~

งเอาความสๅมๅรถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกที่ถูกทๅง คนเกิ ดวันอๅ ทิต ย์ เ ลvนำโช ค คือเ ลv 2

~

ผู้ที่เกิ ด 3 วันนี้ พลิกผันทำมาค้ าขึ้น ค าดหวังสิ่งใดก็สมหวัง อันดับ 3. คนเกิ ดวันเสาร์ ท่านดว งจากไม่เคยมีวันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เ งิ น

~

ไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิ บล้อถูกห ว ยให้s ะวั งนิ สั ยเหลิงตัวเองให้ดีตอนมีไม่รู้จักกเก็บจักออมมีกี่ล้านก็ไม่เหลือช่วงเวลา

~

ไปคุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเ ลvมีโอกาสได้รับร า

~

งวัลหลายเเสนบ าท ดว งชะต า

~

เป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่วย เหลืออะไรมักไม่ค่อยได้แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเร าลำบ ากบ า

~

กหน้าไปหาไปขอความช่วย เหลือไปยืมกลับพูดจาเสียดสีแขวะเร า อย่ างไม่ใยดีอย่ างกับไม่ใช่ญาติช่วงชีวิตจะสบ ายได้ต้องลำบ าก 3 ครั้งและจงs ะวั งให้หนัก อันดับ 2. คนเกิ ดวันจันทร์ คนเกิ ดวันนี้ส่วนมากจะรูปร่ างหน้าต าดีแต่อาภัพจะสบ ายต้องย้ ายที่อยู่เพร าะอยู่บ้ านเกิ ด ที่เดียวจะเจริญย ากต้องไปมากับอีกที่ชีวิตถึงจะเจริญชะ

~

ต ามักดลให้พบเจอ ผู้คนมากหน้าหลายต าเจ้าชู้s ะวั งเ รื่ อ งไปผิดผัວผิดเ มียคนอื่นมีเกณฑ์ได้ลาภ ก้อนใหญ่จากตัวเ ลvและการร่วมลุ้นโช คจากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นร างวัลมีเกณฑ์ จะได้ร างวัลเป็นบ้ านหรือรถมูลค่ าหลายล้านบ าท

~

อันดับ 1. คนเกิ ดวันอาทิตย์

~

คจากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นร างวัลมีเกณฑ์ จะได้ร างวัลเป็นบ้ านหรือรถมูลค่ าหลายล้านบ าท อันดับ 1. คนเกิ ดวันอาทิตย์ ดว งชะต ามักจะพาลพบคนไม่ดีซะมา

~

กพรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้ s ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้มากโบร าณท่าน

~

ว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดแยก ให้ออกระหว่างเพื่อนกับงานไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย ากร ว ยย ากบอกเลย เพร าะดว งท่านโดยปกติ

~

หากพบพาลเพื่อนดีจะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีอยู่แล้วอย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิด

~

ลึกท่านเป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยมีอันตร ายต่อใครจริงใจกับเพื่อนฝูงชะต าชีวิตจะร ว ย ได้ต้องผ่านความลำบ ากหลายครั้งเป็นบททดสอบสุขภาพs ะวั งเ รื่ อ งการกินและน้ำหนักไว้หน่อยอาจทำให้ป่ ว ยไม่สบ ายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *